एकल लेनदेनको लागि निकासी रकममा कुनै सीमा छ?

हो। न्यूनतम निकासी रकम रु २०० र अधिकतम निकासी रकम प्रति कारोबार रु ५०,००० हो।

141201cookie-checkएकल लेनदेनको लागि निकासी रकममा कुनै सीमा छ?